Early Learning Accomplishment Profile (E-LAP) Kit

Early Learning Accomplishment Profile (E-LAP) Kit

כלי להערכה שיטתית של מיומנויות התפתחות בתינוקות וילדים מגיל לידה ועד 36 חודשים, כולל ילדים בעלי מוגבלויות. הערכה על בסיס קריטריונים, המספקת תמונה מלאה של מיומנויות הילד ב -6 תחומים: מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, קוגניציה, שפה, עזרה עצמית, והתפתחות רגשית-חברתית. יעילה גם לצורך שיתוף ההורים בהתקדמות הילד.